עמוד קודם עמוד הבא

2.5 נספח 2ה - מפרט דף הספריה באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבעעמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
   1 נספח 1 - מדריך לסולם דיואי עפ"י נושאים
      1.1 נספח 1א - מדריך לנושאים בספרייה על פי מספרי דיואי
   2 נספח 2 - עזרים לחיפוש בספריה
      2.1 נספח 2א - חיפוש אלפאביתי של אתרים באוניברסיטה העברית. באות ס' כלולות הספריות
      2.2 נספח 2ב - ההיצע באתר הספריה
      2.3 נספח 2ג - מפרט הספריה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב
      2.4 נספח 2ד - דף המפרט של ספריית מדעי חברה ורוח - האוניברסיטה העברית בירושלים
      2.5 נספח 2ה - מפרט דף הספריה באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע
      2.6 נספח 2ו - אפשרויות חיפוש בתוכנת אלף
      2.7 נספח 2ז - חיפוש פשוט באוניברסיטת דרבי
      2.8 נספח 2ח - חיפוש מתקדם: אוניברסיטת חיפה
      2.9 נספח 2ט - הפנייה למאגרי מאמרים עקריים וחיפוש מאגרי מידע על פי נושא במפתח אלפאביתי
      2.10 נספח 2י - לוח החיפוש במפתח רמב"י
      2.11 נספח 2יא - מאגרי מידע מ-Webspirs בהיסטוריה, קולנוע (Fiaf) ובפסיכולוגיה (Psychoinfo)
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות