עמוד קודם עמוד הבא

1.2 מקור משני

המקור המשני מהווה למעשה את שרשרת המחקר המתמשך. פירוש הדבר, שהמחקר המתייחס למחבר מסויים או ליצירה מסויימת, מתחיל בשלב כלשהו, או בתור מחקר אקדמי או בתור כתיבה של מאמר ביקורת.

גם כתיבה של מאמר ביקורת הינה מחקר בזעיר אנפין, שכן מדובר בהקשרים שמעלה המבקר לאותו מקור, תוך מתן פרשנות אישית. הפרשנות האישית הינה הדרך בה רואה מבקר אחד את היצירה, כאשר מבקר אחר יכול להציג פרשנות שונה ואף הפוכה לזו שהציג המבקר הראשון.

כאן שונה הדבר בין תחומי מדעי החברה, שהבסיס האקדמי שלהם הינו מחקרים כמותיים ואיכותיים, לבין מדעי הרוח והאמנויות, שהבסיס המחקרי שלהם הוא בדרך כלל בדיקת יסודות היסטוריים וביוגרפיים [כמו תולדות חייו של הסופר או האמן, מימצאים ארכיאולוגיים, כתבים מקבילים מאותה תקופה המאששים <תומכים> או מזימים <שוללים> את הנחת החוקר או את התפיסה המקובלת].

מקורות משניים אינם תורה למשה מסיני!!!

המקורות המשניים עוסקים בדברים שאינם וודאיים ומשום כך שונות תוצאות המחקרים אלו מאלו וכן שונות דעות הפרשנים השונים אלו מאלו, מאחר וכל אחד רואה את היצירה הספרותית, האמנותית, או את מהלכי ההיסטוריה, באופן שונה מעמיתו. מטרתו של החיבור האקדמי הינה להתייחס לגישות השונות, לקבל אותן או לשלול אותן ואף להציע רעיון חדש שיתכן ואינו נובע מאותם מקורות, אלא מדרך מחשבתו של הכותב, כאשר רעיון זה מתבסס דווקא על המקור הראשוני, תוך הזמת הדעות השונות, במלואן או בחלקן, של המקורות המשניים.

המקורות המשניים חשובים מאוד לצורך שתי מטרות:
  1. איתור מקורות ראשוניים נדרשים - אם הכותב אינו מומחה בנושא וזו התעסקותו הראשונה באותו מקור ראשוני, עיון במקורות משניים עשוי לסייע לו למצוא, על פי ההפניות הראשונות את המקורות הראשוניים הרלבנטיים בעבודתו. אם ברצונו של הכותב לעסוק בתפיסת המדינה של אריסטו, הרי שמאמר רלבנטי העוסק בתחום המדינה או השלטון, יתן לו רמזים ברורים למדי לגבי המקור הראשון אליו כדאי לו לפנות.
  2. המקורות המשניים מציגים לפני הכותב פרשנויות ומחקרים שנעשו לגבי מקורות ראשוניים או לגבי תופעות והתפתחויות חברתיות והיסטוריות. פרשנויות ומחקרים אלה אמורים להביא לכותב בסיס להצגת דעותיו, או לקביעת השערותיו לגבי תוצאות מחקר חדש שבכוונתו לעשות.
כאמור, המקורות הראשוניים אינם תורה למשה מסיני ומהווים רק תוצאות של דעות ספציפיות או מחקרים ספציפיים, כאשר בסופו של דבר, הדעה הקובעת בנושא זה הינה דעתו של הכותב, כפי שהדבר נובע מניתוח הנתונים והסקת מסקנותיו, הן לגבי המקורות הראשוניים והן לגבי האמור במקורות המשניים.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות