כאשר ניגשים לכתוב חיבור אקדמי, סטודנטים רבים חשים מבולבלים ו'אבודים'. מדריך זה ילווה אתכם כל הדרך - משלב בחירת הנושא ועד שלב עיצוב העבודה - ויקל עליכם בניווט בסבך הכללים והדרישות האקדמיות.
במדריך תוכלו למצוא את כל העקרונות המנחים והכללים המיוחדים לכתיבה האקדמית, כגון סוגי המחקר השונים (איכותני וכמותי), כיצד מחפשים מקורות ביבליוגרפיים, אופן ציטוט מקורות וכדומה.
המדריך מוצע כאן לראשונה בגרסה דיגיטלית, ללא תשלום.

כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
1.3 סמינריון
1.4 עבודת המחקר
1.5 המאמר המדעי
2 פרק ב': מבנה החיבור
2.1 הסגנון
2.1.1 הכתיב
2.1.2 תעתיקים
2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
2.3 עבודת המחקר
2.3.1 המחקר הכמותי
2.3.2 המחקר האיכותני
2.4 ראשי הפרקים
2.5 המבוא
2.5.1 הטענה
2.6 גוף החיבור
2.7 הסיכום
2.8 התקציר (Abstract)
2.9 כתיבת הקדמה
2.10 הקדשות ותודות
2.14 בדיקה
3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
3.3 מפתחות [Index]
3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
1 פרק א': בין מחקר כמותי למחקר איכותני
1.0 הבהרה כללית של המושגים מחקר כמותי ומחקר איכותני
1.1 המחקר הכמותי ושלביו
1.1.1 החקירה הכמותית
1.1.2 החקירה האיכותנית
1.2 האינדוקציה והדדוקציה
1.3 הערך והמשמעויות העשויות להיות לערכיו של החוקר בשלבי החקירה השונים
1.4 המחקר האיכותני וסוגיו
2 פרק ב': סקירת הספרות ומצב המחקר
2.1 סקירת הספרות ומצב המחקר
2.1.1 סקירת הספרות
2.1.2 מצב המחקר
2.2 מטרות המחקר
2.3 המשתנים
2.4 שאלות המחקר
2.5 השערת המחקר
2.6 אוכלוסיית המחקר ומקום המחקר
2.7 שיטת המחקר וכלי המחקר
2.8 הליך המחקר
2.9 איסוף הנתונים ועיבודם
2.10 ממצאי המחקר
2.11 ניתוח הממצאים - מספרים, ממוצעים וסטיות תקן
2.12 דיון
2.13 זיהוי מגבלות המחקר
2.14 סיכום, מסקנות והמלצות
3 פרק ג': המחקר האיכותני
3.1 הבסיס למחקר, תכנונו ושיטת המחקר
3.2 תצפיות
3.3 תצפית משתתפת
3.4 אינפורמנטים וראיונות
3.5 שאלונים פתוחים
3.6 ניתוח ודיון בממצאי המחקר
3.7 סיכום, הערכה ומסקנות
4 פרק ד': תוספות למחקרים במדעי החברה ובניהול
4.1 שיטות מחקר
4.2 מחקרים בחינוך
4.3 אסטרטגיות בניהול
5 פרק ה': מחקרים במדעי הרוח ובאומנויות
5.1 המחקר ההשוואתי
5.2 היסטוריה
5.3 ספרות, לשון ובלשנות
5.4 מקרא ודתות
5.5 גיאוגרפיה ואוקינוגרפיה
5.6 ארכיאולוגיה
5.7 תיאטרון
5.8 קולנוע
5.9 אומנויות פלסטיות
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
1 פרק א': מה מחפשים?
1.1 מקור ראשוני
1.2 מקור משני
1.3 מקור הבהרה
2 פרק ב': איפה מחפשים?
2.1 שיטת המיון של דיואי
2.2 ספריות אוניברסיטאיות
2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
2.2.4 חיפוש קטלוגי
2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
2.3 ספריות עירוניות
2.4 ספריות מקצועיות
2.5 ארכיונים
2.6 אינטרנט ו-e-mail
3 פרק ג': איך מחפשים?
3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
3.2 תוכן עניינים
3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
1 נספח 1 - מדריך לסולם דיואי עפ"י נושאים
1.1 נספח 1א - מדריך לנושאים בספרייה על פי מספרי דיואי
2 נספח 2 - עזרים לחיפוש בספריה
2.1 נספח 2א - חיפוש אלפאביתי של אתרים באוניברסיטה העברית. באות ס' כלולות הספריות
2.2 נספח 2ב - ההיצע באתר הספריה
2.3 נספח 2ג - מפרט הספריה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב
2.4 נספח 2ד - דף המפרט של ספריית מדעי חברה ורוח - האוניברסיטה העברית בירושלים
2.5 נספח 2ה - מפרט דף הספריה באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע
2.6 נספח 2ו - אפשרויות חיפוש בתוכנת אלף
2.7 נספח 2ז - חיפוש פשוט באוניברסיטת דרבי
2.8 נספח 2ח - חיפוש מתקדם: אוניברסיטת חיפה
2.9 נספח 2ט - הפנייה למאגרי מאמרים עקריים וחיפוש מאגרי מידע על פי נושא במפתח אלפאביתי
2.10 נספח 2י - לוח החיפוש במפתח רמב"י
2.11 נספח 2יא - מאגרי מידע מ-Webspirs בהיסטוריה, קולנוע (Fiaf) ובפסיכולוגיה (Psychoinfo)
2.14 בדיקה


ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות